ANBI Diaconie

Diaconie van de Protestantse gemeente St.-Annaparochie.

ANBI-gegevens

 

  • Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Sint Annaparochie
Telefoonnummer: 0518- 40 24 52
RSIN/Fiscaal nummer: 824137735
KvK-nummer 76358046
Website adres: www.pgsintannaparochie.nl
E-mail: diaconie@pgsintsintannaparochie.nl
Adres: Van Harenstraat 67
Postcode: 9076 BT
Plaats: Sint Annaparochie
Postadres: Van Harenstraat 67
Postcode: 9076 BT
Plaats: Sint Annaparochie

 

De Protestantse gemeente te Sint Annaparochie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

 

Wij willen een levende, aantrekkelijke en vitale gemeente van Christus zijn. Een gemeente waar ruimte is voor verschillende geloofsopvattingen, veranderingen en experimenten. Waar wel eens “wat anders kan en mag”. Een gemeente die dat ook graag wil uitstralen naar buiten de kerkmuren. Kortom een gemeente waarin een heleboel mensen op verschillende terreinen bezig zijn om te proberen iets van die gemeente van Christus waar te maken.

 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

Diaconaat is een roeping van de christelijke gemeente om oog en oor te hebben voor vergeten of veronachtzaamde mensen die in de knel geraakt zijn, en ook voor de toestanden in de maatschappij, die dit veroorzaken of nog verergeren.

Een opdracht van de diakenen is, te bevorderen dat mensen elkaars bondgenoot zijn, vanuit barmhartigheid. Barmhartigheid is het diep innerlijk geraakt worden door de ontmoeting met de naaste in nood. Met het oog daarop zullen de diakenen de leden van onze gemeente stimuleren om op te komen voor hen die geen helper hebben. Dienend helpen is daarbij het motto. Niet alleen van de eigen kerkelijke leden, maar van alle mensen in nood.

 

Belangrijke woorden in het diaconaat zijn:

  • nodigen
  • barmhartig zijn
  • welzijn bevorderen
  • gerechtigheid doen

 

Zending

Onder zending verstaan wij de opdracht van de gemeente om het evangelie door te geven aan hen die het evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, dichtbij en ver. Het is de opdracht om mensen te laten delen in de liefde van God en hen te laten ervaren wat de betekenis daarvan is voor het samenleven van mensen.

 

Evangelisatie

Het delen van de boodschap van Gods verhaal en geschiedenis met mens en wereld en ingaan op de vragen die daarbij gesteld worden. Dat betekent in gesprek gaan met anderen en andersdenkenden, in dialoog en wederkerigheid. Leven en geloof bij elkaar brengen in woord en daad. Presentie van de kerk in de samenleving, het naar buiten toe presenteren van de kerk, het aanwezig zijn in de eigen omgeving, in de ontmoeting met mensen ruimte geven voor de eigen identiteit.

 

Het is een directe opdracht van Jezus Christus om het evangelie onder de mensen te verspreiden. Wij willen als Protestantse Gemeente van St.-Annaparochie daar ons steentje ook aan bijdragen. Veel van ons werk wordt landelijk overgenomen door “Kerk in Actie”. Het is onze taak om voor deze organisatie geld in te zamelen, zodat zij hun werk kunnen blijven doen. Daarnaast proberen wij ook eigen initiatieven te ontwikkelen om aan onze opdracht te voldoen.

 

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Sint Annaparochie.

Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad circa 18 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen (het diaconale team) telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

Doelstelling/visie.

Geïnspireerd door de Bijbel wil de Protestantse Gemeente te St.-Annaparochie bouwen aan een gemeenschap van gelovigen, die met respect voor elkaars geloofsbeleving de ontmoeting met God en met elkaar vieren en uitdragen.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan.

Hier vindt u het beleid van de diaconie en de werkgroep zending en evangelisatie als onderdeel van het beleidsplan 2023-2026 van onze gemeente. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Beloningsbeleid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Er zijn geen mensen in dienst van de diaconie.

Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting ) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar 2022 De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het jaar 2023 zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar 2022.

 

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie bezit ook (enig) vermogen in de vorm van landerijen en geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De waarde van de gronden zijn in 2021 toegevoegd aan de bestemmingsreserves. De opbrengsten van dit vermogen, zoals bijvoorbeeld verhuur van gronden voor het AZC (zie post onroerende zaken) worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen. Het resultaat € 345,- is toegevoegd aan de reserve van de diaconie.

 

Zending en Evangelisatie

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting Zending en Evangelisatie. Onderstaande staat geeft via de kolommen inkomsten en uitgaven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in het verslagjaar 2022 De voorgenomen bestedingen voor het jaar 2023 zullen niet sterk afwijken van de bestedingen van het verslagjaar 2022

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het zendingswerk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Voor het abonnement op de Elisabeth wordt een bijdrage gevraagd. Voor de overige dorpen in de gemeente het Bildt worden Elisabeth centraal ingekocht om de kosten te beperken. De in- en verkoop van kalenders en boekjes is vrijwel kostenneutraal.

Het grootste deel van de ontvangen zendingsbijdragen is besteed aan het zendingsproject “Fryslân voor Moldavië ”

Het negatieve resultaat van  7.478 minus 7.609=) € 131(negatief) (verschil tussen inkomsten en uitgaven) is onttrokken aan de reserve (saldo) van de commissie waardoor dit uitkomt op € 4.165,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.