ANBI PG St. Annaparochie

A. Algemene gegevens
Naam ANBI:                                      Protestantse Gemeente te Sint Annaparochie
Telefoonnummer (facultatief):      05180 401948
RSIN/Fiscaal nummer:                    002669614
KvK nummer:                                   76357961
Website adres:                                 www.pgsintannaparochie.nl
E-mail:                                               college@pgsintannaparochie.nl
Adres:                                                Van Harenstraat 67
Postcode:                                          9076 BT
Plaats:                                               St.-Annaparochie

De Protestantse Gemeente te St.- Annaparochie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te St.-Annaparochie

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 31 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

BELEIDSPLAN 2019-2022

BELEIDSPLAN 2023-2026

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Financieel overzicht Protestantse Gemeente St.-Annaparochie
Begroting Begroting Resultaat
2023 2022 2021
Baten
Vaste vrijwillige bijdragen 143.000 150.000 147.648
Collecten 11.000 10.000 13.102
Giften 500 500 736
Rente 500            –             –
Vergoeding energie De Bining 4.000 4.000 4.000
Huur pastorie             – 7.700 5.228
Bijdrage Solidariteitskas 2.500 2.500 2.525
Vergoeding kerkradio 2.500 2.500 2.230
TOTAAL BATEN 164.000 177.200 175.469
Lasten
Afdracht traktement predikant 56.000 89.000 11.025
Onkostenvergoeding predikant 700 700 122
Loonkosten kerkelijk werker 40.000 15.000 19.810
Loonkosten kosters 39.000 39.000 37.659
135.700 143.700 68.616
Reservering groot onderhoud 10.000 10.000 10.000
Reservering onderhoud orgel 1.000 1.000 1.000
Onkosten gebouwen 10.000 10.000 7.975
Energiekosten 25.000 13.000 9.320
Verzekeringen 3.500 3.500 3.293
Afschrijving inventaris 3.000 2.500 2.904
Huur Van Harenskerk 2.000 2.000 133
54.500 42.000 34.625
Kerkrentmeesterlijk quotum 7.100 7.200 7.176
Solidariteitskas 2.700 2.800 2.725
Preekbeurten 2.000 1.000 5.861
Onkosten vrijwilligers 1.200 1.000 1.250
Abonnementen 1.000 1.000 554
Jeugdplatform (JPF) 1.500 1.500 856
Commissie Eredienst 500 500 469
Jeugdwerk Friesland 300 300                –
16.300 15.300 18.891
Diverse algemene kosten 4.500 4.500 4.364
Administratiekosten 1.200 1.200 1.154
Loonadministratie 500 500 386
Ledenadministratie 1.000 1.000 813
7.200 7.200 6.717
TOTAAL LASTEN 213.700 208.200 128.849
Resultaat -49.700 -31.000 46.620

 

I. Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee
De financiële bijdrage van de Actie Kerkbalans kan als periodieke gift gegeven worden. Het is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,–) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Een gift is een periodieke gift:

  • als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
  • als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
  • als deze bedragen steeds even hoog zijn;
  • als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
  • als de begunstigde geen tegenprestatie levert voor de gift;
  • als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner.

Er kan hiervoor gebruik gemaakt worden van het formulier dat bij de bijdragenadministratie aangevraagd kan worden:

Baukje Lemstra        De Kempenaerstraat 56    0518 401016

Of u kunt dit formulier downloaden via:

http://kerkrentmeester.nl/media/verwijzingen/Kerkbalans2017/Modelovereenkomst_periodieke_gift-Kerkelijke-gemeente_2016.pdf

De gegevens van de kerkelijke gemeente worden ingevuld door de boekhouder:

J.S. Bos         Gideon Boekenoogenstraat 10

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.