Auteursarchief: Feike Kingma

Kerstplein op vrijdag 15 december in Campus Middelsee

Vrijdag 15 december van 16.00-20.00 uur ‘Kerstplein’ Campus Middelsee met een gezellig en sfeervol programma. Er is niets gezelliger dan in de donkere tijden een kaarsje aan te steken en dus nu de tijd om een mooie kaars in huis te halen. Dat kan op het Kerstplein! Wereldwinkel het Bildt heeft haar bijzondere Swazikaarsen en de duurzame palmoliekaarsen en waxinelichtjes gedoneerd aan de Ulbe van Houtenschool in St. Annaparochie. Met de opbrengst steunt de Ulbe het scholenproject van World Servants.

Chanelenie Sewpal van klas 3 gaat komende zomer naar Panama om daar te helpen met de nieuwbouw van een klaslokaal. 100 Kinderen die de school dit jaar moest weigeren wegens ruimtegebrek kunnen dan straks wel naar school. Met goed basisonderwijs in een veilige omgeving kunnen kinderen bouwen aan een betere toekomst. Kom gauw langs en steun Chanelenie en World Servants.

Opheffingsuitverkoop- opbrengst voor projecten in Afrika.

Wereldwinkel het Bildt sluit op 1 juli na 29 jaar de deuren!

De Wereldwinkel – die zich al die tijd inzette voor eerlijke handel en een goede prijs voor producenten in derdewereldlanden – moet de huidige locatie verlaten. Commercieel huren is voor ons onbetaalbaar.

Wereldwinkel het Bildt kwam voor het eerst naar buiten op de Lammetsymet van 1994 in St.-Annaparochie. Fairtrade is een normaal begrip geworden; dat was in die tijd nog niet zo. Wereldwinkel het Bildt zorgde ervoor dat het Bildt als eerste gemeente van Fryslân een FairTrade-gemeente werd, als derde van Nederland. Er is veel bereikt, ook op het gebied van een breder bewustzijn bij het publiek.

Inmiddels zijn wij gestart met de uitverkoop- alles moet weg! De medewerkers hebben een project gevonden waar de overgebleven middelen – zo’n € 15.000 eigen vermogen en de opbrengst van de uitverkoop – naar toe zal gaan. Stichting Vhufuli Art creëert werkplaatsen in Zimbabwe, Ghana en Madagascar voor mensen uit de regio die daar aan het werk kunnen en zo een betaalde baan krijgen. Ze ontvangen een Fair loon en hebben zo zicht op een betere toekomst. De producten die zij maken gaan via onze importeur Gone Arty, WFTO gecertificeerd, zowel naar Wereldwinkels als naar reguliere winkels en dat laatste is een goede zaak. Helpen jullie mee! Tot ziens in Warmoesstraat 61 in St. Annaparochie  tel 0518400754

Kijk voor meer informatie op: facebook.com/wereldwinkelhetbildt

Kerstactie Minima op “t Bildt”

Kerstactie Minima op “t Bildt”

Elk jaar organiseren de gezamenlijke diaconieën van de “oude” gemeente het Bildt een kerst actie voor de minima. Een actie waar veel mensen heel blij van worden, de mensen die iets mogen ontvangen maar ook de mensen die het mogen organiseren en langsbrengen.

Inmiddels is de 1e vergadering geweest, afspraken zijn gemaakt en we hopen er weer een geweldig mooie actie van te maken.

In de kerkemet van november vindt u het aanvraagformulier voor 2022. Ook zal het formulier worden geplaatst in de editie van “Bildt.nu” van 2 november a.s. de actie meedoen. Tevens vindt u hier ook het formulier, deze kan echter niet digitaal worden ingediend.

Ook dit jaar collecteren we voor de kerstactie minima tijdens eeuwigheidszondag op 20 november a.s.

Als u een gift wil doen dan mag dit op rekening van NL21RABO 0149 8802 94 van de Diaconie St. Annaparochie o.v.v. ‘Kerstactie minima’.

En mocht u signalen ontvangen van mensen die onder de doelgroep vallen en het nu extra moeilijk hebben door de inflatie, energieprijzen etc. dan kunt u dat ook doorgeven aan de diaconie. Weet, dat het soms een drempel te hoog is voor mensen om hulp te vragen terwijl ze wel behoefte aan hulp hebben.

Laten we er met zijn allen weer een mooi feest van maken.

 

Nieuws van college kerkrentmeesters

Bining:
Eerder hebben we al aangegeven dat een gedeelte van het dak van de Bining aan vervanging toe is en daarom vernieuwd zal moeten worden. Er zijn hier en daar lekkages en ook het zinkwerk moet aangepakt worden. We hebben hiervoor bij enkele bedrijven offertes aangevraagd. Dit wordt z.s.m. vervolgd.

Voortgang pastorie:
Het glaswerk, de vloerisolatie en het schilderwerk buitenom zijn klaar.
De timmermannen zijn nu bezig aan de binnenkant van de pastorie. We wachten nog op de offertes voor de nieuwe vensterbanken en verwijdering muur in de keuken en afsluiting kelder.

 

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen betreffende de Bining en Pastorie.

 

Vraag voor alle gemeenteleden:
– Is alles goed verstaanbaar in de kerk?
– Galmt het in de kerk?

We willen graag inventariseren of er gemeenteleden zijn die hinder ervaren van de akoestiek in de kerk. We horen dit graag vóór 1 augustus.

Vriendelijke groet,

 

namens de kerkrentmeesters

2.0 Zangdienst 22 mei

 

Wanneer?? – 22 MEI 2022 – GIDEONKERK – 9.30 UUR

Wat?? – 2.0 – ZANGDIENST

En wat nog meer???????? – KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST

KOM EN ZING MET ONS MEE!

Jaep van der Wal koninklijk onderscheiden

Koninklijke onderscheidingen 2022

Vanmorgen 26 april 2022, zijn in de Koornbeurs te Franeker door Burgemeester Marga Waanders de Koninklijke onderscheidingen uitgedeeld.

Jaep van der Wal was een van de voorgedragen personen. De vorig jaar ingediende aanvraag werd door de Koning goedgekeurd en vanmorgen kreeg hij er de bijbehorende versierselen van  opgespeld in het bijzijn van zijn vrouw Afke, hun zonen en verdere familie leden.

Vanaf deze plaats een hartelijke  en welverdiende felicitatie.

Kerkenraad en gemeenteleden PKN van Sint Annaparochie

Stand van zaken pastorie

We passen het noodzakelijke onderhoud toe bij de pastorie.

Er is al een klein begin gemaakt. Zoals u misschien hebt gezien staat er al een aantal weken een grote container naast de pastorie. Met vrijwilligers is de vloer op de begane grond eruit gehaald en op de eerste verdieping zal het tapijt nog worden verwijderd.

De offertes van verschillende bedrijven zijn binnen en deze zijn akkoord.

De volgende punten worden o.a. toegepast:

 1. Bouwtechnische zaken
  – Het aanpakken van de lekkages
  – Het opknappen van de bijkeuken
  – Het vernieuwen van het hang – en sluitwerk
  – Het vernieuwen van de kanteldeur
 2. Schilderwerk/glaswerk
  – Schilderwerk betreft alleen buitenom. Wanneer er een nieuwe dominee is zal het binnenwerk aangepakt worden (eventueel met vrijwilligers)
 3. Vloerisolatie; dit is klaar.

We streven ernaar om al het onderhoud klaar te hebben voor 1 juli 2022.

Vriendelijke groet,

de kerkrentmeesters

In lust foar it each/Een lust voor het oog

Op 20 febrewaris is der wer in “tsjinst mei wjukken”. It giet dan it oer “in lust foar it each”. Dat is in wurd dat wjukken krige hat. It hat alles te meitsjen mei Adam en Eva en it ferhaal fan it paradys. En miskien noch mear mei de beammen yn dat paradys. Foaral mei twa: de libbensbeam en de beam fan kennis fan goed en kwea. En do soest dy ôffreegje kinne: wat die dy twadde beam eins yn it paradys, dy tún wêr ’t alles goed wie! Eva waard der troch betsjoend. Der stiet: se seach dat de beam in lust foar it each wie.

(Op 20 februari is er weer een “vleugeldienst”. Het gaat dan over “een lust voor het oog”. Een gevleugeld woord dat alles te maken heeft met Adam en Eva en het verhaal van het paradijs uit Genesis. En misschien nog meer met de bomen in dat paradijs. Vooral met twee: de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. En je zou je af kunnen vragen: wat deed die tweede boom eigenlijk in het paradijs, die tuin waar alles goed was! Eva werd er door betoverd. Er staat: ze zag dat de boom in lust voor het oog was).

Start beroepingswerk

In de Kerkemet van februari hebt u kunnen lezen dat er tekening begint te komen in het beroepings-werk. Bij dezen de mededeling dat de beroepingscommissies aan het werk kunnen! Komende maandag hopen we de beroepingscommissies te kunnen installeren. Ongetwijfeld zal er binnenkort een bericht volgen van de beroepingscommissie voor St.Anne waarin de leden zich voorstellen.

Nog even voor de duidelijkheid: er is een beroepingscommissie voor St.-Annaparochie en een voor St.-Jacobiparochie. De laatste gemeente zoekt een predikant voor 16 uur en St. Anne een predikant voor 24 tot 40 uur. Dat laatste is bewust ruim gehouden om zoveel mogelijk belangstellenden “te lokken” en daarmee mogelijk de keuze te vergroten. Met ook in het achterhoofd hetgeen ook al op de laatste gemeenteavond is gesteld: wij kunnen wel van alles willen, het hangt ook heel erg af van wie ons ziet zitten. Beide beroepingscommissies hebben opdracht ook het belang van de wederzijdse samenwerking in de gaten te houden. Hoe daarbij de predikanten een rol kunnen spelen, is natuurlijk afhankelijk van wie die predikanten zijn en welke kwaliteiten ze hebben. Vrouwenparochie heeft geen beroepingscommissie maar wil graag van de predikanten “gebruik” maken voor zo nu en dan een preekbeurt en b.v. noodpastoraat.

Afgesproken is ook om ook verder te kijken waar we een voorzichtig begin kunnen maken met vormen van samenwerking. Bijvoorbeeld door bepaalde activiteiten in de ene gemeente ook voor leden van de andere gemeenten open te stellen of door het organiseren van thema-avonden waar leden van alle drie de gemeenten welkom zijn. Verder het organiseren van gezamenlijke vieringen beurtelings in elkaars kerk (om te beginnen b.v. in de zomerperiode).

Namens de kleine kerkenraad, Jaep van der Wal

Kindernevendienst start weer op 23 januari

KINDERNEVENDIENST

Aanstaande zondag, 23 januari, beginnen de kerkdiensten weer en dus ook de kindernevendienst. Alle kinderen zijn welkom vanaf 9:15 in het kindernevendienstlokaal en kunnen rond 10:30 uur weer opgehaald worden.

We hopen jullie allemaal weer te zien.

Groeten de leiding van de kindernevendienst.

Week van het gebed – 16-23 januari 2022

Komende week is de week van gebed voor de eenheid onder de christenen. Die week wordt in St.-Annaparochie besloten met een oecumenische viering. Voorgangers zijn ds. Margarithe Veen en mw. Marjan Wewerinke. Het thema is Licht in het duister.

Het materiaal is voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De ster van Betlehem is een teken dat God met zijn volk meegaat, hun pijn voelt, hun geschreeuw hoort en hen compassie betoont.

 

Ook in andere delen van de wereld lijden onschuldige mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking. In die omstandigheden zoeken mensen naar een teken dat God met hen is. Ze zoeken de pasgeboren koning van zachtmoedigheid, vrede en liefde. Maar waar is de ster die de weg naar Hem wijst? Ook in dit opzicht is het de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het licht van de wereld is.

 

Door verdeeldheid onder christen wordt dat licht echter verduisterd, waardoor anderen de weg naar Christus niet kunnen vinden. Omgekeerd worden christenen die verenigd zijn in het aanbidden van Christus juist een teken van de eenheid die God verlangt voor heel zijn schepping.

 

We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De coronapandemie en wat daaruit voortvloeit heeft dat eens te meer onderstreept. De ster die tweeduizend jaar geleden opging, roept ons nog steeds om samen op zoek te gaan naar Christus en eensgezind Hem te aanbidden. Dan zal de Geest onze harten veranderen, zodat wij schijnen als licht in het duister.

kerkdiensten 9 en 16 januari

Gezien de verwachte voortzetting van de lockdown tot in ieder geval 14 januari, zullen ook de diensten van 9 en 16 januari alleen via kerkomroep en kerkradio te volgen zijn. Op 16 januari kunnen we hopelijk meedelen hoe het verder gaat met de kerkdiensten. 

We vragen u dus opnieuw om  – in het belang van ieders gezondheid – thuis te blijven. En, mocht u een keer willen meezingen met de zanggroep, u kunt u opgeven bij Rina Tadema of Jaep van der Wal.

Diensten eerste en tweede kerstdag en oudejaarsdienst alleen online te volgen

Gezien de harde lockdown die  is afgekondigd heeft de kerkenraad besloten dat de diensten van 1e en 2e kerstdag en die van 2 januari alleen digitaal te volgen zijn en via de kerkradio. Dit geldt ook voor de kerstnachtdienst en de oudejaarsdienst. Wij vragen u met nadruk in het belang van ieders gezondheid thuis te blijven. Over hoe we na 2 januari verder gaan, volgt nader bericht.

Bezoek Kerkdienst Eeuwigheidszondag

Gezien het snel stijgende aantal corona-patiënten en de hoeveelheid gasten vanwege eeuwigheidszondag vragen we u, om zo mogelijk, de dienst van komende zondag thuis te volgen via de kerkomroep. We beseffen dat dit een ongewone vraag is, maar de omstandigheden zijn ook uitzonderlijk en we willen alles zo veilig mogelijk laten verlopen. Wij rekenen op uw medewerking.

Namens de kerkenraad ,

Harry Halma 

Niet meer reserveren voor de kerkdienst

Tijdens de vergadering van de kleine kerkenraad op maandag 4 oktober is (o.a. op advies Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) het volgende besloten:

 • Reserveren voor de vieringen is niet meer nodig
 • Als kerk werken we niet met de coronapas. Maar om zoveel mogelijk veiligheid te realiseren, houden we ons voorlopig aan de 1,5 meter regel. We vragen ook iedereen om daarom te denken en elkaar die ruimte te geven. In de kerk blijft dus steeds een rij stoelen of een  bank leeg. (wordt aangegeven) Blijf ook in de Bining niet “plakken”. 
 • Zing van harte mee, maar met mate.
 • Ontsmet uw handen bij binnenkomst.
 • Geef geen handen.
 • Blijf thuis als u (lichte) klachten heeft.
 • De collecten blijven voorlopig bij de uitgang (schaaltjes in de Bining).

Reserveren voor de kerkdienst van 3 oktober

Op 3 oktober naar de kerkdienst in de Gideon kerk? Reserveren is (nog steeds) verplicht. U kunt reserveren van maandag 27 september tot zaterdag 2 oktober om 18:00 uur.

Om naar de reserveringspagina te gaan klikt u hier

Op maandag 4 oktober  vergadert de kleine kerkenraad.
Wat en hoe we verder gaan na 4 oktober, leest u op 5 oktober in het nieuwsbericht.