Auteursarchief: kerkenraad Sint Anne

Het werk van de onbezoldigde adviseurs ‘duurzaamheid’ van de kerkenraad op 16 oktober

Op 16 oktober hadden we een vleugeldienst met als thema “Dat rode, dat rode daar” . In de mijmering kwam ook naar voren hoe we zelf vaak verblind worden door “dat rode”. Dat we nogal eens te veel aan consumptie vastzitten, zonder ons te beseffen wat de gevolgen daarvan (kunnen) zijn. In het actieve moment werden de aanwezigen benoemd tot onbezoldigd adviseur van de kerkenraad wat betreft duurzaamheid. Onder genot van een bakkie koffie druk leidde dat tot drukke gesprekken. Hieronder een korte samenvatting van de heel veel adviezen. Twee opmerkingen vooraf: het was ondoenlijk alle bijdragen te noemen en ook was niet bij alles even duidelijk wat werd bedoeld (ligt aan mij natuurlijk), waardoor het soms niet is verwerkt.

Recyclen: uit de ingeleverde adviezen kwam naar voren dat men het liefst zo weinig mogelijk plastic ziet.  Graag dingen gebruiken die je goed kunt opruimen (of gewoon afwassen en weer gebruiken). Doe koffiefilters in de compostbak en scheid je afval. Wees bewuster met wat je met oud papier doet, oude telefoons, lege cartridges, kapotte mobieltjes e.d. Soms zijn dingen opnieuw te gebruiken of leveren ze geld op (voor b.v. een goed doel). Koop geen wegwerpspullen.

Energie: een veel gelezen advies (kwam haast bij iedereen voor) is om de gewone kerkdiensten in de Bining te houden. Bijzondere diensten in de kerk en hou die op 11 graden vanwege het orgel. Gebruik meer de fiets en minder de auto. En in de kerk kan de thermostaat ook wel een graadje lager; het hindert niets om wat meer aan te doen of je jas aan te houden. Vervang waar dat nog moet de lampen door Ledlampen, denk na over zonnepanelen (met accu’s voor energieopslag), warmtepomp en gebruik energiezuinige apparatuur.

Water: vang het regenwater op, is hier een vaak gelezen advies, en gebruik dat b.v. voor het doorspoelen van de toiletten. Ook de kraan hoeft niet onnodig aan. Voor thuis werd meerdere keren genoemd: minder (lang) douchen en wassen met koud water. Tijdens het tandenpoetsen hoeft de kraan niet te stromen.

Leefstijl: wees je bewust van wat je doet (scheelt al 50%). Geen vliegreizen, gebruik vaker de fiets. We moeten naar elkaar omzien. Gooi wat nog goed is niet te snel weg, maar kijk eerst of iets gerepareerd kan worden. Hou je jas aan, dan kan de verwarming lager. We kunnen misschien ook actiever inspelen op het ruilen of inleveren van b.v. kleding of speelgoed.

Inkopen: er rolden een aantal adviezen uit de bus die vaak elkaar overlapten. Koploper was wel de oproep lokaal te kopen, vooral ook bij wereldwinkel, kringloopwinkel en Fairtrade te kopen. Kijk wat je koopt: koop bewust, koop biologisch en duurzaam , koop kwaliteit, koop niet meer dan nodig en let ook op de verpakking. Laat dingen vaker repareren. Koop dingen die te herstellen zijn.

Kerkzijn: misschien kunnen we samenwerken met andere kerken om de kosten te drukken. Vergaderingen zoveel mogelijk op zelfde avond plannen of bij iemand thuis bij kleine groepen. Het mannenkoor kan ook in de Bining oefenen. Bloemengroet ook naar mensen buiten de kerk. Als er niemand in de pastorie woont, dan deze verhuren aan b.v. COA. Lampen niet onnodig laten branden.

En verder: wees bij alles wat je doet zuinig. Help elkaar. Denk b.v. ook aan Schuldhulpmaatje. Onderhoud de gebouwen goed en heb ook aandacht voor statushouders. En wees niet alleen bezig met kerk en begroting, maar hou ook de bedoeling voor ogen die God met ons en de wereld heeft.

vdw

Waar is het plafond boven de bar????

Het plafond in de Bining (bij de bar) wordt eruit gehaald. Er worden extra liggers in de bestaande staalconstructie gemonteerd om doorzakken van het dak verder te voorkomen. Daarna wordt er een nieuw plafond  gemonteerd. Namens de kerkrentmeesters

Extra gemeenteavond op 4 oktober


De kerkenraad is blij om – ook namens de beroepingscommissie – u/jullie uit te kunnen nodigen voor een gemeenteavond op dinsdag 4 oktober. Op deze avond kunnen we als gemeente kennismaken met de predikant die we aan u/jullie willen voorstellen als mogelijk onze nieuwe predikant.                                                 

Dus tot 4 oktober 19.45 uur in de Bining.

De avond wordt ook uitgezonden via de kerkomroep

Twee vragen

Beste gemeenteleden,

Met deze nieuwsbrief willen we jullie uitnodigen een reactie te geven op twee onderwerpen. Beide komen binnenkort op de agenda van de kleine kerkenraad en het leek ons goed om – voor zover dat op deze manier kan – ook jullie mening te horen.

  1. Dit jaar hebben we 6 ochtenddiensten in de Van Harenskerk gehad. Normaal waren die in de zomervakantie. Omdat we niet wilden dat de gemeenteleden die thuis de diensten volgen 6 weken niets zouden kunnen zien, is er voor gekozen om op de laatste zondag van maart t/m augustus dienst in de Van Harenskerk te houden (die diensten waren overigens wél via de kerkomroep te beluisteren). Immers, het uitzenden van de diensten via de kerkomroep wordt erg gewaardeerd.

Onze vraag: wat is uw mening over deze verdeling van de kerkdiensten in de Van Harenskerk over het jaar?

2. We hebben dit jaar twaalf gebedsdiensten georganiseerd vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat deden we als kerken van het Bildt, de 4 protestantse, de vrije evangelische en de rooms-katholieke. We denken er over na om te proberen in 2024 zes Bildtse zomerdiensten te organiseren, in en door de 6 genoemde kerken. Dat heeft praktische redenen (het is steeds lastiger predikanten te vinden en het geeft wat ruimte en lucht aan kosters, organisten en preekvoorzieners), maar we denken ook dat we op termijn elkaar steeds meer nodig zullen hebben. Immers, elke gemeente krimpt en een “Bildt-gemeente” over een x-aantal jaren is wellicht een dringende noodzaak. Met die zes Bildtse zomerdiensten kunnen we wellicht beginnen alvast wat naar elkaar toe te groeien.

Onze vraag: wat is uw mening over dit idee van zes Bildtse zomerdiensten?

 Uw antwoord kunt u mailen naar info@pgsintannaparochie.nl of in de brievenbus doen van de kerk of die van Jaep van der Wal, K. van Zandbergenstraat 34.

Startzondag en vleugeldienst

Afgelopen zondag mochten we de startzondag vieren. We deden dat met een dienst “Aan tafel”. Dat is het jaarthema en het leek de commissie eredienst niet meer dan mooi om dat ook daadwerkelijk aan tafel te doen.

Een volle Bining, gemeenteleden die twee keer van plek wisselden, afhankelijk van welke bloem of insect ze hadden. Mooie liederen met fijne begeleiding. En we stonden stil bij Zacheüs. Zacheüs bij wie Jezus “aan tafel”  wilde gaan. Aan tafel was in die dagen belangrijk. Aan tafel betekent dat je elkaar met andere oren hoort en met andere ogen ziet. Aan tafel is ook vandaag belangrijk. Dat zie je– hoe eenvoudig eigenlijk ook – hoezeer het

koffiedrinken in onze gemeente wordt gewaardeerd. Jezus toonde zich ten opzichte van Zacheüs als een broeder én als een hoeder van een broeder die in een “verdomhoekje” terecht was gekomen. Iemand die Hem nodig had.

Dat sluit aan bij waar we het komende zondag over willen hebben. Ben ík mijn broeders hoeder? Een vleugeldienst. Opnieuw een dienst in de Bining. Om half tien staat de koffie klaar en bent u/jij van harte welkom. En met in de dienst ook een bakje, maar ook zelf even bezig met waar het over gaat, even van gedachten wisselen met je tafelgenoten, even elkaar horen met – misschien – andere oren en andere ogen. Dat is wat “aan tafel” met je kan doen. Van harte welkom!

STARTZONDAG

Aan Tafel.

Dat is het thema van de startzondag voor het komende winterseizoen van de kerk. Op zondag 11 september, willen we daar een goed begin mee maken door middel van een dienst aan tafel, hier in de Bining. Er is kindernevendienst, dus de kinderen kunnen mooi mee.

Wat anders is, is het tijdstip. De dienst begint om half 12, maar ……. vanaf 10.45 kunt u in de Bining terecht en staat de koffie klaar. En zult u denken, dat is etenstijd??? Dat klopt en daar houden we rekening mee en hopen u daarmee te verrassen.

Vandaar dat we voor déze zondag, in verband met de voorbereiding, graag willen weten op hoeveel personen we mogen rekenen. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om u op te geven als u deze startzondag niet wilt missen.

U kunt dat doen via

* de mail (info@pgsintannaparochie.nl ; graag de naam opgeven van degenen die komen),          * via het opgavebriefje dat hieronder “staat”(NB: volgende week zondag wel inleveren)                  * door een briefje in te vullen dat in de Bining klaar ligt.

Opgave uiterlijk 5 september!

PS. In de evangeliën lezen we meerdere keren dat Jezus aan tafel gaat. Tot zelfs op de laatste avond voor zijn gevangenneming. Iets wat nog steeds z’n weerspiegeling vindt wanneer wij in de kerk aan tafel gaan, als het avondmaal is. Met elkaar aan tafel is anders dan “gewoon” naar de kerk gaan. Je zit anders, er is gelegenheid met elkaar te praten en op een andere wijze contact te hebben. In de dienst die we bij de maaltijd op de startzondag houden, staat Zacheüs centraal. Wil je weten hoe en waarom, kom dan ook op 11 september.

Vleugeldienst op 18 september: Ben ik mijn broeders hoeder?

Ben ik mijn broeders hoeder? Het zijn bekende woorden uit het begin van de Bijbel. Woorden die ook vandaag weerklank hebben, want je zou de vraag in heel veel situaties kunnen stellen. Een verhaal dat je ook de wenkbrauwen kan doen fronsen. Er staat bijvoorbeeld dat God naar het offer van Abel kijkt en niet naar dat van Kaïn. Had Hij dat niet anders kunnen doen en zo de moord die volgt voorkomen?

Zoals jullie van ons gewend zijn, zetten we jullie ook zelf weer even aan het nadenken. En dat mag weer in de Bining en dat betekent dat het nadenken gestimuleerd kan worden met een lekker bakkie. Je zou haast zeggen: als van ouds! Commissie Eredienst.

———————————————————————————————————————–Opgavestrookje Startzondag 11 september 2022

Ja, wij komen ook:

Namen:……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

AFSCHEID DS. MATTHIJS GLASTRA

Op zondag 26 juni jongstleden heeft ds. Matthijs Glastra afscheid genomen als predikant van de Protestantse Gemeente in Huissen. Hij gaat nu met emeritaat. In de jaren ’80 was ds. Matthijs een aantal jaren predikant van onze gemeente.

Hij is in die tijd ook een vriend van ons geworden, heeft onze oudste twee kinderen gedoopt en onze dochtertjes speelden altijd samen. Onze kerkelijke gemeente kreeg een uitnodiging om het afscheid bij te wonen.

Wij zijn als vertegenwoordigers van de P.G. Sint Anna en als vrienden naar Huissen getogen om het afscheid bij te wonen. We zijn in Huissen heel gastvrij ontvangen en we hebben een prachtige dienst meegemaakt. Matthijs z’n stem klonk als vanouds en zijn stijl was heel herkenbaar. De koffie en lunch na afloop smaakten voortreffelijk!

Jasper en Aafke Keizer

BECAUSE WE CARRY (de collecte op zondag)

De collecte is voor het project van de jeugd. Dat klinkt zondags bij de afkondigingen. Maar wat is dat doel ook alweer?

SPAARDOEL KINDERNEVENDIENST EN JEUGDDIENSTEN: BECAUSE WE CARRY

WEES ZELF DE VERANDERING DIE JE WILT ZIEN IN DE WERELD 

Because We Carry gelooft dat je zelf de verandering moet zijn die je graag ziet in de wereld. Daarom gaan er via Because We Carry wekelijks teams van vrijwilligers naar Lesbos om daar mensen op de vlucht te helpen.

Naast het uitdelen van het broodnodige als eten, tenten en droge kleren, proberen de teams van Because We Carry ook een glimlach, respect en wat hoop te brengen. We houden van daadkrachtige naastenliefde en ons motto is dan ook #‎nietlullenmaarpoetsen.

Om onze hulp zo relevant en efficiënt mogelijk te laten zijn,  bepalen we ter plekke waar het meeste behoefte aan is. Voor ons handen-uit-de-mouwen-werk hebben we goedkeuring van de UNHCR en we werken dagelijks intesief  samen met andere hulporganisaties, zoals o.a. Movement On The Ground en The Giving Food Truck.

De teams van vrijwilligers zorgen voor hun eigen sponsoring; elke gedoneerde euro komt zo rechtstreeks bij zijn doel terecht.

Anne Grietje Heslinga is samen met een groepje vrienden op 30 oktober 2021 via deze stichting een week naar Lesbos gegaan om daar de handen uit de mouwen te steken.                

Laatste keer

Tijd van gebed voor Oekraïne

Komende woensdag eindigt in Sint Jacobiparochie in ’t Beerhús de 2e ronde gebedsdiensten voor Oekraïne. Twaalf keer hebben we stilgestaan bij de oorlog en gebeden om vrede. Helaas, de oorlog gaat nog steeds door. O, wat hebben we gehoopt dat de oorlog voorbij zou zijn voor dat deze laatste “Tijd voor gebed voor Oekraïne zou komen  De gebedsdiensten in deze vorm stoppen, maar het bidden gaat door. In zondagse kerkdiensten of thuis of – en evengoed – met schietgebedjes. Voor Oekraïne en voor heel veel andere zaken. Kerken bidden zondags voor de nood in de wereld en er is veel om voor te bidden.

Je zou kunnen vragen of het heeft geholpen, dat bidden. Maar je zou misschien dan kunnen stellen: wie weet wat er was gebeurd zonder dat bidden! Misschien was de situatie dan nog veel erger geweest. En je moet je ook afvragen waarvoor je eigenlijk bidt. Bid je dat er maar veel Russen mogen sneuvelen of voor vrede? Bid je dat Poetin een ziekte mag krijgen of dat de leiders wijs zijn en de goede besluiten nemen? Wie zijn wij om te zeggen wat de juiste oplossing is? Het is zo groot en onoverzichtelijk dat we vaak alleen maar kunnen proberen de gevolgen te verzachten (door b.v. vluchtelingen op te vangen) én te bidden. In het besef dat het gebed geen toverstokje is. Dat bidden niet het indienen van een verlanglijstje is. Maar er op vertrouwen dat er Iemand is die groter is dan wij, creatiever dan wij. Iemand die op zijn tijd en op zijn manier zal reageren.

Dat vraagt om mensen die blijven bidden. Volhardend, noemt de Bijbel dat. En het woorden-boek omschrijft volhardend als: moeilijkheden taai trotserend. Bij die moeilijkheden mag je best denken aan die donkere schaduw die vandaag over de Oekraïne ligt (en over zoveel plaatsen op aarde). Aan de moedeloosheid en machteloosheid die wij bij zulke dingen voelen. Aan de vrede die jij zo graag wilt en die zo ver weg lijkt. Aan God van wie je zo graag de actie ziet die jij graag zou willen zien. Maar bidden blijft: zelf proberen te doen van God vraagt en – omdat het groter is dan jij – het ook overlaten aan Hem. Wetend dat Hij barmhartig is, groot, trouw. Wetend dat Hij zijn naam waar zal maken: Ik zal er zijn.

Tijd van gebed voor Oekraïne

Vorige week was de “Tijd van gebed voor Oekraïne” in Vrouwenparochie. We staken de kaars van verbinding aan en kleine lichtjes waarmee we zelf benadrukten dat duister en wanhoop het niet zullen winnen. En we stonden o.a. stil bij het lied “Mijn toevlucht” van Sela:

De Heer is je schild en bevrijder,
De redder die niet van je wijkt.
Onder zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild.

In Gods nabijheid is geen angst meer
Voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen;
Open je ogen
En zie dat het kwaad vergaat.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
En overnacht in zijn schaduw,
Zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! IK vertrouw op U.

Als je mag wonen bij de Hoogste
Ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen.
Je zult je niet stoten,
Maar vertrapt de tegenstand.

Ik bevrijd wie mij liefheeft
En bescherm wie mij kent.
Roep je mij aan, ik geef antwoord.
In de nood ben ik bij je
En bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn.
Ik zal je redding zijn.

De volgende keer – de een na laatste – is Tijd van gebed voor Oekraïne in De Skúl bij de Rooms-katholieke vicarij in Sint Anne. Aanvang 19.30 uur.

De laatste keer is op 15 juni in ’t Beerdhús in Sint Jacobiparochie.

Tijd van gebed voor Oekraïne

Komende woensdag – 1 juni – is de “Tijd van gebed voor Oekraïne” in Vrouwenparochie bij de Bordenakerk om 19.30 uur.

De diensten daarna zijn:

8 juni    St.Anne                            De Skúl  

15 juni  St.Jacob                           ‘t Beerdhús

 

 

Tijd voor Oekraïne 25 mei

Vorige week was de gebedsdienst in de “Kerk tussen de dijken” op Nij Altoenae. Daar klonk onder andere het bekende gedicht van ds. Niemöller:

Toen de nazi’s de communisten arresteerden, heb ik gezwegen; ik was immers geen communist.

Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen; ik was immers geen sociaaldemocraat.

Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd; ik was immers geen vakbondslid.

Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd; ik was immers geen Jood.

Toen ze mij kwamen halen was er niemand meer, die nog protesteren kon.

Het is nodig om in beweging te komen wanneer onrecht dreigt. Om wat te doen – helpen, geld geven, bidden – omdat, als je niets doet, dat niet alleen gevolgen heeft voor mensen ver weg maar uiteindelijk ook voor jezelf.

Komende woensdag – 25 mei – is de “Tijd van gebed voor Oekraïne” in Oudebildtzijl bij de Vrije Evangelische Gemeente om 19.30 uur.

De andere diensten zijn:

1 juni    Vrouwenparochie          Bordenakerk

8 juni    St.Anne                            De Skúl  

15 juni  St.Jacob                           ‘t Beerdhús

 

Tijd van gebed voor Oekraïne

Vorige week woensdag was de eerste van zes Tijden van gebed voor Oekraïne. We stonden stil bij wat we doen: bidden. En we vroegen ons af hoe dat met dat bidden zit: het lijkt alsof het niets helpt, het lijkt dat God niets doet. Maar het blijft bidden en dat is een ander woord voor vragen. Vragen of God de dingen wil veranderen en meer dan dat kunnen we niet. Bidden is eigenlijk het uit handen geven in de handen van degene die oneindig beter dan wij weet wat goed is.  In dat vertrouwen konden we ook zingen “Laat Hem besturen, waken, ’t is wijsheid wat Hij doet”.  Komende woensdag – 18 mei – is de volgende “Tijd van gebed voor Oekraïne” in de Kerk tussen de Dijken in Nij Altoenae, om 19.30 uur.

De andere diensten zijn:

25 mei  Oudebildtzijl                   Vrije Evangelische gemeente

1 juni    Vrouwenparochie          Bordenakerk

8 juni    St.Anne                            De Skúl  

15 juni  St.Jacob                           ‘t Beerdhús

 

Tijd van gebed voor Oekraïne.

Wij maken ons zorgen om wat er allemaal gebeurt in Oost-Europa. Het einde lijkt nog steeds niet in zicht en het zorgt meer en meer voor een machteloos gevoel. En we willen wat doen. Een van de dingen die we als kerk kunnen doen is bidden. De kerken op Het Bildt willen daarom ook de komende weken elke woensdag tijd en ruimte vrijmaken om samen stil te staan bij en te bidden voor Oekraïne. Dat doen we steeds op een andere plek, in een andere kerk.  Komende woensdag – 11 mei -komen we voor deze “Tijd van gebed voor Oekraïne” bij elkaar in de Van Harenskerk St.-Annaparochie. We beginnen om 19.30 uur.

De andere diensten zijn:

18 mei  Nij Altoenae                    Kerk tussen de Dijken

25 mei  Oudebildtzijl                   Vrije Evangelische gemeente

1 juni    Vrouwenparochie          Bordenakerk

8 juni    St.Anne                            De Skúl  

15 juni  St.Jacob                           ‘t Beerdhús

 

Tijd van gebed voor Oekraïne.

Wekelijks is er in één van de kerken op Het Bildt een gebedsdienst vanwege de oorlog in Oekraïne. In de dienst op 13 april in de Bordenakerk in Vrouwenparochie klonk o.a. het gedicht van Maria Lucas Rijneveld: 

Steeds gedacht: één soldaat maakt nog geen oorlog.
Maar nu met man en macht gezocht naar geruststelling,
naar de winter in een zwaluw zien overgaan, of de boter

op het aanrecht bestuderen en hoe snel zacht, dat iets nog
zacht kán worden in deze wereld en we allemaal zo smeerbaar,
maar de kou spat van beeldschermen, uit radiostemmen.

Ze zeggen dat de veldslag is begonnen, dat anderhalve
rus en een paardenkop dit wilden, terwijl wij toch weten dat
vrede meer aanzien geeft dan geweld, dat alleen menslievendheid

je een stoel in de geschiedenis geeft. En ook: een vechtersjas of een
ijzervreter is geen identiteit, het is een mal waar je jezelf in giet.
Wie het zwaluwnest bevuilt, broedt uiteindelijk zijn eigen ei kapot.

Het volgende moeten we onthouden: dat we allemaal als
vluchteling geboren worden, op zoek naar de juiste plek,
naar veiligheid en wat voorspoed, een liefkozende blik.

Dus maak vrij baan in het hart, want daar is een onmeetbare
ruimte. En bedenk dit: in ieder welkom zit een schuilkelder.

De volgende Tijd van gebed voor Oekraïne is op 20 april in De Skúl in Sint Annaparochie. Aanvang 19.30 uur.

Vanaf 11 mei zijn er opnieuw zes gebedsdiensten voor Oekraïne in de kerken op Het Bildt. De eerste is op 11 mei in de Van Harenskerk te Sint Annaparochie.

Tijd van gebed voor Oekraïne

Wekelijks is er een gebedsdienst vanwege de oorlog in Oekraïne. Een gebed voor de mensen daar, voor mensen in Rusland die zich tegen deze oorlog verzetten, voor mensen die vluchtelingen opvangen. De zorgen om wat er in Oekraïne gebeurt zijn de laatste weken met alles wat we zien niet kleiner geworden. Het machteloze gevoel blijft: kunnen we niet meer doen, móéten we niet meer doen? Een van de dingen die we als kerk in ieder geval kunnen doen is bidden.

Komende woensdag – 13 april – komen we voor deze “Tijd van gebed voor Oekraïne” weer bij elkaar in de Bordenakerk in Vrouwenparochie. We beginnen om 19.30 uur.

 

Tijd van gebed voor Oekraïne

 

Tijd van gebed voor Oekraïne.

Er stonden zonnebloemen voor in ’t Beerdhuus in St.-Jacobiparochie. Symbool van Oekraïne, het land waarvoor we vanavond bij elkaar waren gekomen. Om te bidden en om biddend te zingen. Om vrede. Om sterkte voor mannen, vrouwen en kinderen in nood. Mensen tegen de oorlog, mensen in Oekraïne, in Rusland, in buurlanden. Bidden om wijsheid voor leiders die beslissen over het lot van zovelen….. Komende woensdag komen we voor deze “Tijd van gebed voor Oekraïne” weer bij elkaar in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente in Oudebildtzijl. We beginnen om 19.30 uur.

 

Tijd van gebed voor Oekraïne

Tijd van gebed voor Oekraïne.

Na een viering op 16 maart in de Kerk tussen de Dijken op Nij Altoenae was er woensdag een gebedsmoment in de Van Harenskerk in Sint Annaparochie. We staken de kaars van verbinding aan, we hebben gezongen en gebeden voor de mensen in Oekraïne die lijden onder het geweld van de oorlog. En ook voor de landen waar de vluchtelingen worden opgevangen, voor de mensen in Rusland die de moed hebben zich tegen deze  oorlog uit te spreken. Voor de machthebbers die beslissen over oorlog en vrede, dat ze de juiste dingen besluiten, dingen die vrede brengen.

We kunnen zo weinig doen, voelen ons machteloos. En het lijkt maar zo weinig, dat bidden. Maar bidden is niet drukken op een knop en het gebeurt. Bidden is het neerleggen bij God, vragen om Zijn aanwezigheid, om Zijn liefde en vrede in en voor deze wereld en in deze tijd speciaal voor Oekraïne.

Tijd voor gebed voor Oekraïne is op 30 maart in Sint Jacobiparochie, in ’t Beerdhuus,            om 19.30 uur.

 

 

 

Stap voor Stap wandeling 27 maart St.-Annaparochie

Stap voor Stap wandeling 27 maart 2022 SINT ANNAPAROCHIESinds een aantal jaren worden er door de Protestantse Gemeenten Dronryp e.o., Menaam, Bitgum c.a., Berltsum en Ried-Skingen c.a. ‘Stap voor Stap’-wandelingen gehouden. Elk seizoen wordt er een voorjaars- en najaarswandeling georganiseerd. Respectievelijk in de maanden maart en oktober.

Op 27 maart 2022 willen we onze wandeling houden bij de Protestantse Gemeente te Sint Annaparochie.

We beginnen om 14.00 uur in De Bining met een korte viering en wandelen daarna ongeveer een uur in de mooie omgeving van Sint Annaparochie.

De eerste helft van de wandeling willen we met elkaar kennismaken en/of bijpraten.

Het tweede gedeelte van de wandeling wandelen we in stilte om ons te bezinnen op een tekst met bezinningsvragen en het derde gedeelte van de wandeling willen we elkaar deelgenoot maken van onze gedachten en ervaringen tijdens het bezinningsmoment.

We sluiten het geheel af in De Bining waar we onder het genot van een kopje koffie/thee nog even kunnen napraten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp e.o. en Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a.,  alistork67@gmail.com of 0518-462009/0622620317.

We hopen op een mooie en inspirerende wandeling.

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Olffen, Menaam

Ali Stork, kerkelijk werker