Categorie archief: Nieuws

Kerstmusical KND

De knd kinderen en leiding zijn momenteel druk bezig met het oefenen van de Kerstmusical  met als titel Het Verhaal.

Nog even een maand geduld en we kunnen eerste kerstdag kijken en luisteren naar

Het Verhaal

U komt toch ook !       tot 25 dec

 

 

!

Het werk van de onbezoldigde adviseurs ‘duurzaamheid’ van de kerkenraad op 16 oktober

Op 16 oktober hadden we een vleugeldienst met als thema “Dat rode, dat rode daar” . In de mijmering kwam ook naar voren hoe we zelf vaak verblind worden door “dat rode”. Dat we nogal eens te veel aan consumptie vastzitten, zonder ons te beseffen wat de gevolgen daarvan (kunnen) zijn. In het actieve moment werden de aanwezigen benoemd tot onbezoldigd adviseur van de kerkenraad wat betreft duurzaamheid. Onder genot van een bakkie koffie druk leidde dat tot drukke gesprekken. Hieronder een korte samenvatting van de heel veel adviezen. Twee opmerkingen vooraf: het was ondoenlijk alle bijdragen te noemen en ook was niet bij alles even duidelijk wat werd bedoeld (ligt aan mij natuurlijk), waardoor het soms niet is verwerkt.

Recyclen: uit de ingeleverde adviezen kwam naar voren dat men het liefst zo weinig mogelijk plastic ziet.  Graag dingen gebruiken die je goed kunt opruimen (of gewoon afwassen en weer gebruiken). Doe koffiefilters in de compostbak en scheid je afval. Wees bewuster met wat je met oud papier doet, oude telefoons, lege cartridges, kapotte mobieltjes e.d. Soms zijn dingen opnieuw te gebruiken of leveren ze geld op (voor b.v. een goed doel). Koop geen wegwerpspullen.

Energie: een veel gelezen advies (kwam haast bij iedereen voor) is om de gewone kerkdiensten in de Bining te houden. Bijzondere diensten in de kerk en hou die op 11 graden vanwege het orgel. Gebruik meer de fiets en minder de auto. En in de kerk kan de thermostaat ook wel een graadje lager; het hindert niets om wat meer aan te doen of je jas aan te houden. Vervang waar dat nog moet de lampen door Ledlampen, denk na over zonnepanelen (met accu’s voor energieopslag), warmtepomp en gebruik energiezuinige apparatuur.

Water: vang het regenwater op, is hier een vaak gelezen advies, en gebruik dat b.v. voor het doorspoelen van de toiletten. Ook de kraan hoeft niet onnodig aan. Voor thuis werd meerdere keren genoemd: minder (lang) douchen en wassen met koud water. Tijdens het tandenpoetsen hoeft de kraan niet te stromen.

Leefstijl: wees je bewust van wat je doet (scheelt al 50%). Geen vliegreizen, gebruik vaker de fiets. We moeten naar elkaar omzien. Gooi wat nog goed is niet te snel weg, maar kijk eerst of iets gerepareerd kan worden. Hou je jas aan, dan kan de verwarming lager. We kunnen misschien ook actiever inspelen op het ruilen of inleveren van b.v. kleding of speelgoed.

Inkopen: er rolden een aantal adviezen uit de bus die vaak elkaar overlapten. Koploper was wel de oproep lokaal te kopen, vooral ook bij wereldwinkel, kringloopwinkel en Fairtrade te kopen. Kijk wat je koopt: koop bewust, koop biologisch en duurzaam , koop kwaliteit, koop niet meer dan nodig en let ook op de verpakking. Laat dingen vaker repareren. Koop dingen die te herstellen zijn.

Kerkzijn: misschien kunnen we samenwerken met andere kerken om de kosten te drukken. Vergaderingen zoveel mogelijk op zelfde avond plannen of bij iemand thuis bij kleine groepen. Het mannenkoor kan ook in de Bining oefenen. Bloemengroet ook naar mensen buiten de kerk. Als er niemand in de pastorie woont, dan deze verhuren aan b.v. COA. Lampen niet onnodig laten branden.

En verder: wees bij alles wat je doet zuinig. Help elkaar. Denk b.v. ook aan Schuldhulpmaatje. Onderhoud de gebouwen goed en heb ook aandacht voor statushouders. En wees niet alleen bezig met kerk en begroting, maar hou ook de bedoeling voor ogen die God met ons en de wereld heeft.

vdw

Kerstactie Minima op “t Bildt”

Kerstactie Minima op “t Bildt”

Elk jaar organiseren de gezamenlijke diaconieën van de “oude” gemeente het Bildt een kerst actie voor de minima. Een actie waar veel mensen heel blij van worden, de mensen die iets mogen ontvangen maar ook de mensen die het mogen organiseren en langsbrengen.

Inmiddels is de 1e vergadering geweest, afspraken zijn gemaakt en we hopen er weer een geweldig mooie actie van te maken.

In de kerkemet van november vindt u het aanvraagformulier voor 2022. Ook zal het formulier worden geplaatst in de editie van “Bildt.nu” van 2 november a.s. de actie meedoen. Tevens vindt u hier ook het formulier, deze kan echter niet digitaal worden ingediend.

Ook dit jaar collecteren we voor de kerstactie minima tijdens eeuwigheidszondag op 20 november a.s.

Als u een gift wil doen dan mag dit op rekening van NL21RABO 0149 8802 94 van de Diaconie St. Annaparochie o.v.v. ‘Kerstactie minima’.

En mocht u signalen ontvangen van mensen die onder de doelgroep vallen en het nu extra moeilijk hebben door de inflatie, energieprijzen etc. dan kunt u dat ook doorgeven aan de diaconie. Weet, dat het soms een drempel te hoog is voor mensen om hulp te vragen terwijl ze wel behoefte aan hulp hebben.

Laten we er met zijn allen weer een mooi feest van maken.

 

Waar is het plafond boven de bar????

Het plafond in de Bining (bij de bar) wordt eruit gehaald. Er worden extra liggers in de bestaande staalconstructie gemonteerd om doorzakken van het dak verder te voorkomen. Daarna wordt er een nieuw plafond  gemonteerd. Namens de kerkrentmeesters

Extra gemeenteavond op 4 oktober


De kerkenraad is blij om – ook namens de beroepingscommissie – u/jullie uit te kunnen nodigen voor een gemeenteavond op dinsdag 4 oktober. Op deze avond kunnen we als gemeente kennismaken met de predikant die we aan u/jullie willen voorstellen als mogelijk onze nieuwe predikant.                                                 

Dus tot 4 oktober 19.45 uur in de Bining.

De avond wordt ook uitgezonden via de kerkomroep

Twee vragen

Beste gemeenteleden,

Met deze nieuwsbrief willen we jullie uitnodigen een reactie te geven op twee onderwerpen. Beide komen binnenkort op de agenda van de kleine kerkenraad en het leek ons goed om – voor zover dat op deze manier kan – ook jullie mening te horen.

  1. Dit jaar hebben we 6 ochtenddiensten in de Van Harenskerk gehad. Normaal waren die in de zomervakantie. Omdat we niet wilden dat de gemeenteleden die thuis de diensten volgen 6 weken niets zouden kunnen zien, is er voor gekozen om op de laatste zondag van maart t/m augustus dienst in de Van Harenskerk te houden (die diensten waren overigens wél via de kerkomroep te beluisteren). Immers, het uitzenden van de diensten via de kerkomroep wordt erg gewaardeerd.

Onze vraag: wat is uw mening over deze verdeling van de kerkdiensten in de Van Harenskerk over het jaar?

2. We hebben dit jaar twaalf gebedsdiensten georganiseerd vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat deden we als kerken van het Bildt, de 4 protestantse, de vrije evangelische en de rooms-katholieke. We denken er over na om te proberen in 2024 zes Bildtse zomerdiensten te organiseren, in en door de 6 genoemde kerken. Dat heeft praktische redenen (het is steeds lastiger predikanten te vinden en het geeft wat ruimte en lucht aan kosters, organisten en preekvoorzieners), maar we denken ook dat we op termijn elkaar steeds meer nodig zullen hebben. Immers, elke gemeente krimpt en een “Bildt-gemeente” over een x-aantal jaren is wellicht een dringende noodzaak. Met die zes Bildtse zomerdiensten kunnen we wellicht beginnen alvast wat naar elkaar toe te groeien.

Onze vraag: wat is uw mening over dit idee van zes Bildtse zomerdiensten?

 Uw antwoord kunt u mailen naar info@pgsintannaparochie.nl of in de brievenbus doen van de kerk of die van Jaep van der Wal, K. van Zandbergenstraat 34.

NEXT : SURVIVAL Y ADVENTURE 7 OKTOBER

 

Wat is dat ? :         In groepen van ongeveer 10 personen lopen we een route met obstakels

en opdrachten. Als afsluiting van deze activiteit wordt er nog gezellig

iets gegeten en gedronken bij een knapperend kampvuur!

Voor wie : jeugd van 12-16 jaar, vriendjes of vriendinnetjes zijn natuurlijk ook welkom.

Wanneer: vrijdag 7 oktober vanaf 19:00 uur

Waar : Grote Wielen Leeuwarden

Opgave : voor 29 september via mail  graag naam,leeftijd,en 06 nummer mailen naar:

upstairs.stanne@gmail.com

Graag ga wij met jullie deze sportieve uidaging aan.

Groet:    Leiding Jeugdwerk PGsintannaparochie

 

 

Startzondag en vleugeldienst

Afgelopen zondag mochten we de startzondag vieren. We deden dat met een dienst “Aan tafel”. Dat is het jaarthema en het leek de commissie eredienst niet meer dan mooi om dat ook daadwerkelijk aan tafel te doen.

Een volle Bining, gemeenteleden die twee keer van plek wisselden, afhankelijk van welke bloem of insect ze hadden. Mooie liederen met fijne begeleiding. En we stonden stil bij Zacheüs. Zacheüs bij wie Jezus “aan tafel”  wilde gaan. Aan tafel was in die dagen belangrijk. Aan tafel betekent dat je elkaar met andere oren hoort en met andere ogen ziet. Aan tafel is ook vandaag belangrijk. Dat zie je– hoe eenvoudig eigenlijk ook – hoezeer het

koffiedrinken in onze gemeente wordt gewaardeerd. Jezus toonde zich ten opzichte van Zacheüs als een broeder én als een hoeder van een broeder die in een “verdomhoekje” terecht was gekomen. Iemand die Hem nodig had.

Dat sluit aan bij waar we het komende zondag over willen hebben. Ben ík mijn broeders hoeder? Een vleugeldienst. Opnieuw een dienst in de Bining. Om half tien staat de koffie klaar en bent u/jij van harte welkom. En met in de dienst ook een bakje, maar ook zelf even bezig met waar het over gaat, even van gedachten wisselen met je tafelgenoten, even elkaar horen met – misschien – andere oren en andere ogen. Dat is wat “aan tafel” met je kan doen. Van harte welkom!

Dienstbaar in de wereld en “op ’t Bildt” 29 september infoavond

Dienstbaar in de wereld en “op ’t Bildt”

 

De afgelopen jaren zijn we, in de PKN kerk van St Annaparochie en Nij Altoenae, bezig geweest, met de organisatie “World Servants”, om het jeugd en leiding mogelijk te maken een reis te ondernemen naar verschillende landen, om daar van betekenis te zijn voor onze medemens.

In 2019 is dat gelukt en zijn 4 jongeren naar Zambia afgereisd om in Donje schoollokalen te bouwen.

Vol goede moed gingen we in 2020 verder om 8 jongeren en 2 leiders naar Zambia te laten gaan om in Changilo een medische kliniek en een woning voor personeel te bouwen. Helaas haalde corona een streep door onze rekening, al is het ingezamelde geld wel naar dit project gegaan zodat het alsnog afgemaakt kon worden.

Natuurlijk een grote teleurstelling voor de deelnemers, maar dit jaar zijn er alsnog 2 jongeren afgereisd naar Panama en naar Sierra Leone.

Ondanks alle tegenslag zien we terug op een tijd van met elkaar optrekken en elkaar bijstaan met een droom waar te maken om in deze wereld het verschil te maken. En dat alles in het besef dat Jezus ons de opdracht gaf goed te doen in deze wereld, veraf en dichtbij.

Is daarmee het verhaal ten einde? Zeker niet. Door de opgedane ervaringen zouden we op deze weg willen doorgaan en dan, als er animo voor is, dit samen te doen met de kerken “op ’t Bildt”. Misschien zijn er bij uw gemeente ook wel leden die zich in willen zetten voor hun naaste.

Natuurlijk kan dat op verschillende manieren en/of met verschillende organisaties. Om ons een beetje te oriënteren hebben wij iemand uitgenodigd van Christian Roma Support om iets te vertellen over wat zij doen voor de Roma in Oost Europa.

Wanneer je hierin geïnteresseerd bent, kom dan langs op donderdag 29 september a.s. in dorpshuis “de Utwyk”, Matthijs Smitstraat 25 in Nij Altoenae.

Wij hopen samen met jou, jong en oud, de kerk te laten zien in deze wereld en samen ons geloof in daden te beleven.

Ineke Veenstra, Tineke Halbersma,

Wim van der Molen en Adriaan Stap.

 

STARTZONDAG

Aan Tafel.

Dat is het thema van de startzondag voor het komende winterseizoen van de kerk. Op zondag 11 september, willen we daar een goed begin mee maken door middel van een dienst aan tafel, hier in de Bining. Er is kindernevendienst, dus de kinderen kunnen mooi mee.

Wat anders is, is het tijdstip. De dienst begint om half 12, maar ……. vanaf 10.45 kunt u in de Bining terecht en staat de koffie klaar. En zult u denken, dat is etenstijd??? Dat klopt en daar houden we rekening mee en hopen u daarmee te verrassen.

Vandaar dat we voor déze zondag, in verband met de voorbereiding, graag willen weten op hoeveel personen we mogen rekenen. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om u op te geven als u deze startzondag niet wilt missen.

U kunt dat doen via

* de mail (info@pgsintannaparochie.nl ; graag de naam opgeven van degenen die komen),          * via het opgavebriefje dat hieronder “staat”(NB: volgende week zondag wel inleveren)                  * door een briefje in te vullen dat in de Bining klaar ligt.

Opgave uiterlijk 5 september!

PS. In de evangeliën lezen we meerdere keren dat Jezus aan tafel gaat. Tot zelfs op de laatste avond voor zijn gevangenneming. Iets wat nog steeds z’n weerspiegeling vindt wanneer wij in de kerk aan tafel gaan, als het avondmaal is. Met elkaar aan tafel is anders dan “gewoon” naar de kerk gaan. Je zit anders, er is gelegenheid met elkaar te praten en op een andere wijze contact te hebben. In de dienst die we bij de maaltijd op de startzondag houden, staat Zacheüs centraal. Wil je weten hoe en waarom, kom dan ook op 11 september.

Vleugeldienst op 18 september: Ben ik mijn broeders hoeder?

Ben ik mijn broeders hoeder? Het zijn bekende woorden uit het begin van de Bijbel. Woorden die ook vandaag weerklank hebben, want je zou de vraag in heel veel situaties kunnen stellen. Een verhaal dat je ook de wenkbrauwen kan doen fronsen. Er staat bijvoorbeeld dat God naar het offer van Abel kijkt en niet naar dat van Kaïn. Had Hij dat niet anders kunnen doen en zo de moord die volgt voorkomen?

Zoals jullie van ons gewend zijn, zetten we jullie ook zelf weer even aan het nadenken. En dat mag weer in de Bining en dat betekent dat het nadenken gestimuleerd kan worden met een lekker bakkie. Je zou haast zeggen: als van ouds! Commissie Eredienst.

———————————————————————————————————————–Opgavestrookje Startzondag 11 september 2022

Ja, wij komen ook:

Namen:……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

AFSCHEID DS. MATTHIJS GLASTRA

Op zondag 26 juni jongstleden heeft ds. Matthijs Glastra afscheid genomen als predikant van de Protestantse Gemeente in Huissen. Hij gaat nu met emeritaat. In de jaren ’80 was ds. Matthijs een aantal jaren predikant van onze gemeente.

Hij is in die tijd ook een vriend van ons geworden, heeft onze oudste twee kinderen gedoopt en onze dochtertjes speelden altijd samen. Onze kerkelijke gemeente kreeg een uitnodiging om het afscheid bij te wonen.

Wij zijn als vertegenwoordigers van de P.G. Sint Anna en als vrienden naar Huissen getogen om het afscheid bij te wonen. We zijn in Huissen heel gastvrij ontvangen en we hebben een prachtige dienst meegemaakt. Matthijs z’n stem klonk als vanouds en zijn stijl was heel herkenbaar. De koffie en lunch na afloop smaakten voortreffelijk!

Jasper en Aafke Keizer

BECAUSE WE CARRY (de collecte op zondag)

De collecte is voor het project van de jeugd. Dat klinkt zondags bij de afkondigingen. Maar wat is dat doel ook alweer?

SPAARDOEL KINDERNEVENDIENST EN JEUGDDIENSTEN: BECAUSE WE CARRY

WEES ZELF DE VERANDERING DIE JE WILT ZIEN IN DE WERELD 

Because We Carry gelooft dat je zelf de verandering moet zijn die je graag ziet in de wereld. Daarom gaan er via Because We Carry wekelijks teams van vrijwilligers naar Lesbos om daar mensen op de vlucht te helpen.

Naast het uitdelen van het broodnodige als eten, tenten en droge kleren, proberen de teams van Because We Carry ook een glimlach, respect en wat hoop te brengen. We houden van daadkrachtige naastenliefde en ons motto is dan ook #‎nietlullenmaarpoetsen.

Om onze hulp zo relevant en efficiënt mogelijk te laten zijn,  bepalen we ter plekke waar het meeste behoefte aan is. Voor ons handen-uit-de-mouwen-werk hebben we goedkeuring van de UNHCR en we werken dagelijks intesief  samen met andere hulporganisaties, zoals o.a. Movement On The Ground en The Giving Food Truck.

De teams van vrijwilligers zorgen voor hun eigen sponsoring; elke gedoneerde euro komt zo rechtstreeks bij zijn doel terecht.

Anne Grietje Heslinga is samen met een groepje vrienden op 30 oktober 2021 via deze stichting een week naar Lesbos gegaan om daar de handen uit de mouwen te steken.                

Afsluiting Next: Kanovaren!

Afsluiting Next: Kanovaren!

 

Op zaterdag 9 juli zijn we met een groepje jeugd naar Feanwâldsterwâl geweest om te kanovaren en zo het seizoen af te sluiten. Met 12 jongeren en 4 leiding vertrokken we om 13:30 uur bij de kerk. En een uurtje later lagen we met de kano’s in het water. We begonnen met flinke tegenwind, waardoor het best een zwaar tochtje werd. Niet peddelen betekende achteruit drijven. En met af en toe een windvlaag hebben we het riet ook van dichtbij mogen bewonderen. Daarom werd besloten met een deel van de groep terug te gaan. En met de wind in de rug ging dat een stuk gemakkelijker. De rest van de groep ging verder. Rond 16:30 uur waren we allemaal terug bij de aanlegsteiger. We kregen als afsluiter nog wat drinken en patat en gingen daarna weer terug naar Sint Annaparochie. Met z’n allen hebben we een ontzettend gezellige middag gehad.

Nieuws van college kerkrentmeesters

Bining:
Eerder hebben we al aangegeven dat een gedeelte van het dak van de Bining aan vervanging toe is en daarom vernieuwd zal moeten worden. Er zijn hier en daar lekkages en ook het zinkwerk moet aangepakt worden. We hebben hiervoor bij enkele bedrijven offertes aangevraagd. Dit wordt z.s.m. vervolgd.

Voortgang pastorie:
Het glaswerk, de vloerisolatie en het schilderwerk buitenom zijn klaar.
De timmermannen zijn nu bezig aan de binnenkant van de pastorie. We wachten nog op de offertes voor de nieuwe vensterbanken en verwijdering muur in de keuken en afsluiting kelder.

 

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen betreffende de Bining en Pastorie.

 

Vraag voor alle gemeenteleden:
– Is alles goed verstaanbaar in de kerk?
– Galmt het in de kerk?

We willen graag inventariseren of er gemeenteleden zijn die hinder ervaren van de akoestiek in de kerk. We horen dit graag vóór 1 augustus.

Vriendelijke groet,

 

namens de kerkrentmeesters