Categoriearchief: Nieuws

Bevestiging Jacob Nentjes op 1 oktober

Op zondag 1 oktober zal Jacob Nentjes worden bevestigd als kerkelijk werker van de PG Sint Annaparochie.            Vanaf die dag gaat hij ook officieel aan het werk voor onze gemeente. Hij gaat zich vooreerst met name richten op de kinderen, kindernevendienst en de jeugd van 12+ en 16+, waar nodig en mogelijk ook in samenwerking met de buurparochies. In de loop van de tijd zullen daar andere vormen van pastoraal werk bijkomen. En natuurlijk gaat hij ook voor en dat is om te beginnen met name in de diensten van het JPF.

De dienst van zondag 1 oktober zal worden geleid door ds. Liesbet Geijlvoet.

nieuws van de zoek commissie

Zondag 17 september is een delegatie van de zoek commissie naar Wezep afgereisd om het afscheid van onze nieuwe Pastor Jacob Netjes bij te wonen. In deze jeugddienst werd Jacob bedankt voor zijn inzet als jongerenwerker de afgelopen 2 jaar. Hij gaat daar zeker gemist worden door zijn collega’s en de jongeren waar hij de afgelopen jaren een fijne band mee heeft opgebouwd. Na een glaasje fris en versnaperingen gingen we weer huiswaarts maar niet zonder Jacob en Gretha een sleutel te hebben overhandigd van de pastorie, zodat ze vast wat dingetjes kunnen opmeten enz. Tot op de bevestigingsdienst op 1 oktober.

Ga mee, loop mee, doe mee, praat mee, zing mee en ……

GA MEE”, dat is het jaarthema 2023/2024 van de Protestantse Kerk Nederland.  “GA MEE” was het uitgangspunt van de startzondag op 17 september. Maar we hopen ook dat ook dat het zijn sporen na zal laten in het komende kerkelijke seizoen. Want dat “GA MEE” kun je ook vertalen in uitnodigingen als loop mee, zing mee, help mee, doe mee en ga maar door. En die uitnodiging willen we ook richten aan de buurparochies (als we wat meer beeld hebben van wat wel en niet kunnen organiseren).

Op de startzondag hebben de aanwezigen een opgaveformulier meegekregen. Met dat formulier konden ze zich opgeven voor een activiteit in het komende winterseizoen. Ze konden opgeven of ze mee wilden doen, maar ook of ze (mee) wilden helpen die activiteit te organiseren.  We hebben daar mensen voor bij nodig! Dat opgaveformulier vinden u en jullie ook hieronder. En voor de duidelijkheid: nú opgeven verplicht tot niets, want wie weet nu al zeker dat hij/zij over een paar maanden ergens bij kan zijn? Maar als commissie eredienst willen we wel al graag een indruk van hoeveel mensen denken mee te gaan doen (en ook: mee willen helpen met organiseren). We hopen dat ook u en jullie meedoen! Vul in wat u en jou aanspreekt en lever het opgaveformulier in voor maandag 9 oktober! Dat kan in de doos in de kerk of in de brievenbus bij Rina Tadema (’t Sandpâd 15) of Jaep van der Wal (K. van Zandbergenstraat 34).

Hieronder nog een keer hetgeen waar u en jij aan mee kunnen doen:

BEZOEKEN van een MIGRANTENKERK

In Leeuwarden gaan we op bezoek bij een migrantenkerk. Hoe, wat en wanneer is nog niet bekend maar we hopen in het komend  seizoen welkom te zijn in Leeuwarden. Natuurlijk gaat het anders in een migrantenkerk, maar wat is anders en wat is het verschil met ons. En wat zegt dat verschil over hen en vooral ons?

ZANGAVOND

We hopen een zangdienst te regelen. Een dienst waarin muziek en zingen centraal staan. Velen weten wellicht nog dat we vroeger ook wel zulke diensten waren, maar ze zijn wat op de achtergrond geraakt. Toch klinkt regelmatig de vraag: Zo ’n zangdienst, zou dat niet weer eens kunnen? En dat mag misschien best wat anders dan vroeger, maar dat zingen…..  dat was toch wel mooi!

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

Een bloemschikking bij een dienst verbeeldt het thema van een viering of de kleur van het kerkelijk jaar. Wij willen proberen ons te verdiepen in Stille Week en Pasen, het verhaal van het lijden en de opstanding van Jezus, om dat te verbeelden in een bloemschikking.

Theater “De vliegende speeldoos”

Deze theatergroep gaat met kinderen aan de slag om in één dag een Bijbels verhaal om te zetten in toneel/musical. De kortste klap is om er even op te googlen: gewoon zoeken op “vliegende speeldoos”!

HONGERDOEK maken voor PASEN

Een vasten- of hongerdoek, is een vanaf de middeleeuwen in rooms-katholieke kerken gedurende de vastentijd tussen het middenschip en priesterkoor opgehangen doek ter bedekking van het altaar. De doek wordt veelal versierd met taferelen uit het lijden van Christus. Wij zouden willen proberen zo’n doek te maken over de 40-dagentijd en lijden en opstanding van Jezus met Pasen.

PRAAT MEE (4 gespreksavonden met ds. Liesbet)

Avonden met een bepaald thema. Dat kan van alles zijn. Over een boek, een film, een Bijbelgedeelte. Noem maar op. In een groep nadenken over, praten over en misschien wel stil zijn bij bepaalde woorden, gedachten…..

LIED van de MAAND

Het liedboek kent heel veel mooie liederen die we eigenlijk nooit zingen. Omdat we ze niet kennen of niet goed kennen. Ooit oefenden we elke maand zo ’t lied. Dat zouden we opnieuw kunnen doen. Maar er zijn wellicht ook andere manieren om een gemeente kennis te laten maken met de liederen van het liedboek.

WINDMOLENTJES VOOR GOEDE DOEL à € 3,–

U kent ze wel: de windmolentjes gemaakt van blikjes. U kunt ze bij ons kopen voor het goede doel. Dat doel is het kinderdagverblijf van Jetty van Aalsum in de krottenwijk van Pereira in Columbia. Ze kosten €3,– en u kunt ze bestellen bij Henny Rondaan (rondaan16@ziggo.nl )

Kerkenwerk

Bij de kerk is altijd wat te doen. Maar nu even heel specifiek: help mee bloemen bezorgen op de zondagmorgen, help mee dat bloemetje te maken dat zondags bij iemand in de gemeente wordt bezorgd, doe mee met het welkom met het “goedemorgenbakky”, word lid van de vrijwilligersgroep voor de jeugd of word wijkbezoeker.

Meer informatie: vragen staat vrij! Info@stannaparochie.nl of schrijf uw vraag op en doe die in de doos in de Bining of in de brievenbus bij de hierboven genoemde adressen. Voor het opgaveformulier: zie Kerkemet van oktober of vraag even bij (zie hierboven 😊)

Jacob Nentjes benoemd tot pastor van onze gemeente.

Zondagmorgen werd tijdens het koffiedrinken Jacob Nentjes aan de gemeente voorgesteld als – toen nog mogelijk – nieuwe pastor van onze gemeente (naast ds. Liesbet). Nadat Jasper Keizer vertelt had over de procedure die de “zoekgroep” had gevolgd, kreeg Jacob Nentjes zelf het woord. Voor wie (nog eens) wil beluisteren wát er werd gezegd, u en jij kunnen e.e.a. terugvinden via de kerkomroep (zie de link op de site).

Nadat er een aantal vragen waren gesteld en door Jacob beantwoord, stelde voorzitter Harry Halma de hamvraag: gingen de aanwezigen akkoord met de benoeming van Jacob Nentjes tot pastor van onze gemeente. Niemand verklaarde zich tegen en een applaus volgde.

Aansluitend werd dit in een korte bijeenkomst van de grote kerkenraad bekrachtigd. Jacob en zijn verloofde werden bij de vergadering uitgenodigd en op de hoogte gesteld. Blij met dit nieuws gaven ze aan veel zin te hebben in de nieuwe fase in hun leven.  Jacob besloot de vergadering met een dankgebed.

Jacob Nentjes woont nu nog op Urk, maar het is de bedoeling dat hij op 9 februari 2024 met zijn Gretha trouwt en dan in de pastorie gaat wonen. Zijn benoeming gaat in per 1 oktober a.s. en is vooreerst voor twee jaar. Hij gaat voor 0,5 fte in onze gemeente aan het werk. Naast het werk als pastor blijft hij docent godsdienst aan het Berechja-college op Urk.

Oproep ambtsdrager bijzondere opdracht

Beste gemeenteleden,

In de Kerkemet vond u een oproep voor ambtsdragers bijzondere opdracht. Intussen hebben zich maar liefst 12 personen gemeld voor de informatieavond vanwege deze oproep. Maar misschien hebt u de oproep gemist. Vandaar dat we ‘m op deze wijze voor alle zekerheid herhalen. Mocht u nu denken: o ja! U opgeven voor de informatieavond kan nog tot en met dinsdag 8 augustus.

Hieronder nog eens de oproep zoals die in de Kerkemet stond:

We vertellen u niets nieuws wanneer we melden dat we als gemeente nog steeds kleiner worden. En dat we opnieuw vacatures hebben binnen de kerkenraad (en ook daarbuiten). We weten ook dat een heleboel van jullie al betrokken zijn en binnen de gemeente bezig zijn als b.v. wijkbezoeker of lid van een commissie. En toch deze oproep….

Als we de komende jaren kerk willen zijn, kunnen we dat niet doen met een klein groepje kerkenraadsleden. Het zou betekenen dat er bij enkelen tévéél op het bordje kan komen en het is ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid dat iedereen gezond blijft. Daarom zijn we al tijdens de corona-periode begonnen te proberen zaken anders te regelen. Wanneer iemand uit de kerkenraad vertrok, werd hem of haar gevraagd (een deel) van het werk dat hij/zij deed te blijven doen. Zo wordt een deel van het kerkenraadswerk buiten de kerkenraad “geparkeerd”, waardoor het werk van de rest wat gemakkelijker wordt.

Kortgezegd: we moeten zoveel mogelijk gebruik maken van ieders inzet. Alleen dán komen we weer verder. Daarom ook bij dezen een oproep aan iedereen buiten de kerkenraad om te helpen bij de (ere)diensten. Dat betekent concreet dat je bereid bent een aantal zondagen per jaar (we denken aan 3) dienst te doen als ouderling van dienst of diaken. Velen van jullie kennen het klappen van de zweep, zijn in het verleden al vaker ambtsdrager geweest.

Formeel gezien word je “ambtsdrager met bijzondere opdracht nl. “diensten”, maar hoe we een en ander verder denken te regelen, daarvoor willen we eind augustus/begin september een korte informatieavond organiseren. Maar daarvoor moeten er eerst mensen zijn die zeggen: goed idee, ik doe mee. Samen staan we sterk, ook in kerkenwerk.

Aanmelding voor de informatieavond over deze vorm van ambtsdragerschap kan nog tot en met 8 augustus via info@pgsintannaparochie.nl of via onderstaand strookje (graag zondag in daarvoor bestemde doosje in de Bining doen – alvast bedankt)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………

Telnr.: …………………………………………………………………………

E-mailadres: ……………………………………………………………….

staat positief t.o.v. deze vorm van ambtsdager-zijn en meldt zich aan voor de informatieavond.

NOACH’s SOEP

Uitnodiging

Elke vrijdag komt een groep moslims in de Van Harenskerk om er te bidden. Komende vrijdag 4 augustus vieren ze de dag van Ashura. Dan denken ze o.a. aan Allah die de legers van de Farao verdronk, aan Noach die de zondvloed overleefde en aan Jon a die na drie dagen uit de buik van de vis werd gered. Ze eten dan traditioneel “Noach’s soep”.

Via ds. Liesbet nodigt de moslimgemeenschap onze christelijke gemeente van harte uit om samen met hen deze “Noach’s soep” te eten.

U bent welkom op 4 augustus – 14.45 – in de Van Harenskerk. Wel wil men graag weten hoeveel mensen er komen. Dus opgave verplicht. U kunt u opgeven via een briefje in de brievenbus Van Zandbergenstraat 34 of via info@pgsintannaparochie.nl.

De volledige uitnodiging vindt u hieronder:

Beste Ds. Liesbet Geijlvoet,

Elke vrijdag bidden we samen met een groep moslims in de Van Harenskerk.  Misschien heb je dat ook gehoord.  Zoals u weet, zijn er veel gemeenschappelijke punten tussen uw religie, het christendom en de islam.  Het is de dag van Ashura.  Deze dag valt samen met de 10e dag van Muharram volgens de Arabische maankalender en valt elk jaar ongeveer 10 dagen vroeger volgens de momenteel gebruikte zonnekalender.  We denken dat de volgende gebeurtenissen vandaag hebben plaatsgevonden:

 1. Allah, HZ.  Hij schonk een wonder aan Musa (a) op de Dag van Ashura, spleet de zee en begroef Farao en zijn leger in de wateren, en ze werden gered van Farao’s tirannie.

2 Hz.  Noah (a.s.) verankerde zijn schip op de berg Judi op de dag van Ashura en ze overleefden de grote overstromingsramp.

3 Hz.  Yunus (a.s.) werd gered uit de buik van de vis op de Dag van Ashura.

4 Hz.  Adams (a) berouw werd aanvaard op de Dag van Ashura.

5 Hz.  De dag van Ashura werd genomen uit de put die de gebroeders Yusuf hadden gegooid.

6 Hz.  Jezus (as) werd die dag geboren en werd die dag naar de hemel verheven.

7 Hz.  Davids (a.s.) berouw werd die dag geaccepteerd.

8 Hz.  Abrahams (a.s.) zoon Hz.  Op die dag werd Ismail geboren.

9 Hz.  Yakub’s (a.s.) ogen, die gesloten waren vanwege het verlangen van zijn zoon Profeet Yusuf, begonnen die dag te zien.

10 Hz.  Ayyub (a) herstelde die dag van zijn ziekte.

Daarom vasten we vandaag en bidden we tot alle Profeten en hun Ummahs.  We delen ook het Ashura-dessert, bekend als de soep van de profeet Noah, de tweede vader van de mensheid, met onze buren.  Dit is een Anatolische traditie.  Volgens het geloof was er kort voor het einde van de vloed heel weinig voedsel over in de ark van de profeet Noach, en de profeet Noach verzamelde al het resterende voedsel, kookte een soep en bood die aan de mensen op het schip aan.  Bij deze gelegenheid willen wij u en de christelijke gemeente in uw kerk deze soep aanbieden.  Laten we, als het u goeddunkt, een gemeenschappelijke tijd en plaats afspreken.  Dit gebeurt in onze traditie binnen een maand.  Ik wacht op je antwoord.

Met hartelijke groeten,

Imam Ismail Bölükbaşı namens de moslimgemeenschap

Hieronder een selectie van foto’s van het zeer geslaagde Gideon Camping weekend.

Alleen de openlucht dienst viel in het water maar hebben we samen snel kunnen oplossen door de dienst naar de hal van Bining te verhuizen.

Vergeet je niet op te geven voor de BBQ,kamperen en/of het ontbijt tijdens het 

slotweekend op de Gideoncamping! opgave kan tot 25 Juni

 

Inspiratiedag met als Thema: Samen Jong.

Inspiratiedag van Classis Fryslân.

 

 

Afgelopen zaterdag was er in De Westereen een inspiratiedag met als Thema: Samen Jong.

Samen met Marian Wijbenga ben ik hier naartoe geweest . Het was een zeer waardevolle dag en we hebben zeker inspiratie op gedaan en gehoord hoe het wellicht anders kan. Predikant Bernard Terlouw van de PG De Westereen vertelde ons dat je in een gemeente een groep betrokken gemeenteleden hebt. Die groep kun je zien als discipelen en zij zetten zich in voor taken in en rond de kerk. Hierover zagen wij een  prachtig filmpje (zie YouTube/‘Dit is discipelschap’).

 

Incidentele kerkbezoekers of leden die wel ingeschreven staan bij de kerk maar weinig tot niet betrokken zijn, benader je anders dan de ‘betrokken groep’. De nadruk zou hierin vooral moeten liggen op verbinding zoeken. Dit kan bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren waar mensen elkaar ontmoeten en elkaar écht zien. Dit is over het algemeen een groep die niet zit te wachten op de reguliere kerkdiensten, maar misschien wel vragen heeft of zoekende is naar zingeving.

Kerk zijn is meer dan alleen de kerkdiensten met elkaar vieren. Het zou beter zijn als de nadruk komt te liggen op samen zoeken en werken aan het koninkrijk van God, in welke vorm dan ook.

 

Tijdens de inspiratiedag was er ook aandacht voor het boek ‘Samen Jong.’ In dit praktische boek over kerk zijn met jong een oud draait het om 6 kernwaarden:

 • Prioriteit aan jongere generaties geven
 • Jezus boodschap serieus nemen
 • Hart hebben voor jongere generaties
 • Verantwoordelijkheid geven aan jongere generaties
 • Warme gemeenschap zijn
 • Beste buren zijn.
 1. Met jongere generaties worden met name de 50-minners bedoeld.

Het is lastig om in een kort stukje even uit te leggen wat dit concreet voor onze gemeente kan betekenen. Maar het allerbelangrijkste is om met elkaar in gesprek te gaan over wat belangrijk is voor de jongere generatie. We moeten hun ideeën serieus nemen en er vervolgens ook echt iets mee doen. Want zoals deze dag zo mooi werd gezegd:” De jeugd is niet de toekomst, maar de jeugd is NU”. Als je wacht tot in de toekomst, dan loop je achterop.

Het volgende voorbeeld (van Wim Beekman, classispredikant) wil ik graag delen: In de tijd van de bijbel zaten de ‘oudsten’ bij de poort van Jeruzalem. Zij renden niet meer mee met de jongere generatie. Terwijl iedereen druk was, zaten zij daar. Iedereen die een vraag had of advies wilde, of misschien even zijn of haar verhaal kwijt moest wist ze te vinden. En dan zaten de ‘oudsten’ klaar om hen op weg te helpen.  Een voorbeeld wat (nu nog) niet 1 op 1 toepasbaar is in onze gemeente. Maar wel een voorbeeld waar we misschien iets van kunnen leren.
Ik denk dat we als gemeente ook heel veel kunnen leren uit het boek ‘Samen Jong’, zodat er toekomst is voor onze gemeente. En als we daar mee bezig gaan zal dat hier en daar best even pijn gaan doen. Maar als we op de oude voet doorgaan dan vissen we lege netten. (De dienst van afgelopen zondag, 23 april, had niet toepasselijker kunnen zijn). We zullen het net aan de andere kant van de boot uit moeten gooien om verder te komen. En wat mij betreft beginnen we daar zo snel mogelijk mee.

Laten we nu alvast beginnen door naar elkaar om te kijken. Vraag oprecht hoe het met iemand gaat. Vraag de jeugd die u treft bijvoorbeeld wat ze deze week hebben beleefd, zodat ook zij zich gezien voelen. En ik hoop dat we het volgende kerkseizoen als gemeente met het thema Samen Jong aan de slag kunnen gaan. Ook hoop ik dat we er bewust van mogen zijn dat samen kerk zijn meer is dan samen de kerkdienst bijwonen.

 

Hartelijke groet,

 

Corrie de Haan (jeugdouderling)

Opheffingsuitverkoop- opbrengst voor projecten in Afrika.

Wereldwinkel het Bildt sluit op 1 juli na 29 jaar de deuren!

De Wereldwinkel – die zich al die tijd inzette voor eerlijke handel en een goede prijs voor producenten in derdewereldlanden – moet de huidige locatie verlaten. Commercieel huren is voor ons onbetaalbaar.

Wereldwinkel het Bildt kwam voor het eerst naar buiten op de Lammetsymet van 1994 in St.-Annaparochie. Fairtrade is een normaal begrip geworden; dat was in die tijd nog niet zo. Wereldwinkel het Bildt zorgde ervoor dat het Bildt als eerste gemeente van Fryslân een FairTrade-gemeente werd, als derde van Nederland. Er is veel bereikt, ook op het gebied van een breder bewustzijn bij het publiek.

Inmiddels zijn wij gestart met de uitverkoop- alles moet weg! De medewerkers hebben een project gevonden waar de overgebleven middelen – zo’n € 15.000 eigen vermogen en de opbrengst van de uitverkoop – naar toe zal gaan. Stichting Vhufuli Art creëert werkplaatsen in Zimbabwe, Ghana en Madagascar voor mensen uit de regio die daar aan het werk kunnen en zo een betaalde baan krijgen. Ze ontvangen een Fair loon en hebben zo zicht op een betere toekomst. De producten die zij maken gaan via onze importeur Gone Arty, WFTO gecertificeerd, zowel naar Wereldwinkels als naar reguliere winkels en dat laatste is een goede zaak. Helpen jullie mee! Tot ziens in Warmoesstraat 61 in St. Annaparochie  tel 0518400754

Kijk voor meer informatie op: facebook.com/wereldwinkelhetbildt

Nog even over de diensten met de Omrop

 

 

Beste gemeenteleden,

In april zijn we als gemeente “Tsjerke fan de moanne” bij Omrop Fryslân geweest. Hopelijk vond iedereen dat fijne en goede diensten. In de Kerkemet van april stonden drie vragen over deze diensten. En bij deze even een herinnering want we vinden het fijn te weten hoe u/jullie deze diensten hebben ervaren.

De vragen kunnen op 7 mei in de doos in de Bing worden gedaan of gemaild naar info@pgsintannaparochie.nl.

 1. Wat is jullie mening over deze diensten?
 2. Welke suggesties voor verbetering zijn er (kan van alles zijn wat met deze diensten te maken heeft)?
 3. Als we nog eens worden gevraagd om Tsjerke fan de moanne te zijn, moeten we dat dan weer doen of niet?

Alvast bedankt,

Namens Commissie Eredienst, Jaep van der Wal

gemeenteavond 19 april 19.45 uur in de Bining

Gemeenteavond 19 april 2023

U en jij worden van harte uitgenodigd voor de  gemeenteavond van 19 april 2023 a.s.

Aanvang 19.45 uur in De Bining

 1. Opening
 2. Pieter Knijff: Landbouwpastoraat 3.0
 3. Pauze
 4. Rondvraag
 5. Nieuws combi Bildtse parochies
 6. Jaarcijfers kerk, diaconie en Bining
 7. Terugblik van de voorzitter
 8. Sluiting

Kerkomroep storing 29 Januari

Helaas was het door een technische storing in het Ziggo modem niet mogelijk de dienst van zondag 29 Januari live uit te zenden. Wel is vanaf nu een groot deel van de dienst terug te zien via de kerkomroep     https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21917

De brom welke de laatste tijd aanwezig was is inmiddels opgelost.

Groet Beamerteam