In lust foar it each/Een lust voor het oog

Op 20 febrewaris is der wer in “tsjinst mei wjukken”. It giet dan it oer “in lust foar it each”. Dat is in wurd dat wjukken krige hat. It hat alles te meitsjen mei Adam en Eva en it ferhaal fan it paradys. En miskien noch mear mei de beammen yn dat paradys. Foaral mei twa: de libbensbeam en de beam fan kennis fan goed en kwea. En do soest dy ôffreegje kinne: wat die dy twadde beam eins yn it paradys, dy tún wêr ’t alles goed wie! Eva waard der troch betsjoend. Der stiet: se seach dat de beam in lust foar it each wie.

(Op 20 februari is er weer een “vleugeldienst”. Het gaat dan over “een lust voor het oog”. Een gevleugeld woord dat alles te maken heeft met Adam en Eva en het verhaal van het paradijs uit Genesis. En misschien nog meer met de bomen in dat paradijs. Vooral met twee: de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. En je zou je af kunnen vragen: wat deed die tweede boom eigenlijk in het paradijs, die tuin waar alles goed was! Eva werd er door betoverd. Er staat: ze zag dat de boom in lust voor het oog was).